Carla Matthee Photography

Leiden in het Blauwe Uur / Leiden's Blue Hour - Voorwoord 

Leiden in het Blauwe Uur / Leiden's Blue Hour - Voorwoord

Het “blauwe uur” is de term die fotografen gebruiken voor de tijdsduur net voor zonsopkomst en net na zonsondergang, wanneer de lucht korte tijd adembenemend is. Net als veel fotografen, en ook schilders, ben ik verliefd op het blauwe uur. Het valt niet altijd samen met de tijd dat straatlantaarns branden. Maar dat is het moment dat ik zoek, het moment waarop dat fantastische blauw gecomplementeerd wordt door diep geel. Het is een contrast waar ook Van Gogh van hield. Helemaal mooi wordt het als de complementerende kleuren gereflecteerd worden in water. Als ik geluk heb, werken kanalen of natte straten in mijn lens als de spiegeltjes in een kaleidoscoop.

In de winter van 2020-21 was Leiden in lockdown vanwege het coronavirus. Wat zou het opleveren, vroeg ik me af, als ik de stad zonder mensen fotografeer tijdens het blauwe uur, wanneer de gevoelige plaat nog gevoeliger wordt? Wat zou de stad vertellen? Een verhaal van leegte, van de weemoed van l’heure bleu of van schoonheid en sereenheid?

In het blauwe uur komen kleuren te voorschijn, in de lege stad komen vormen naar voren. Als ik het resultaat van dit project bekijk, valt me op hoe vaak die vormen gaan over ritmiek en melodie. Er treedt een zekere abstractie op en soms wordt beeld bijna muziek.

Het blauwe uur duurt geen uur, maar slechts tien tot dertig minuten. Dat betekent dat elke foto goed voorbereid moet worden. Voor ik op pad ga consulteer ik verschillende weer-apps. Ter plekke ben ik een tijd bezig met het zoeken naar de beste compositie. Ik fotografeer graag met een Sony, vanwege zijn grote dynamisch bereik, en voor deze serie heb ik veel gebruik gemaakt van een groothoeklens. Na het fotograferen (in RAW) volgt het proces van selectie en nabewerking (met behulp van Lightroom en Photoshop) om een harmonieuzer beeld te krijgen. Maar de kleuren op deze pagina’s komen niet uit een verfdoos, ze zijn zo diep doordat ik onder meer een lange sluitertijd gebruik. 

Dankzij de moderne technieken van fotografie kan ik dicht in de buurt komen van een weergave van wat ik ervaar op het moment van opname, van wat ik zie met mijn innerlijk oog. Het is bijzonder om zo’n persoonlijke emotie toch te kunnen delen. Dat deed ik tijdens de lockdown via sociale media en het maakte die tijd voor mij juist een periode van uitwisseling met anderen, waarvan ik heb genoten. 

Ik hoop dat u geniet van deze beelden van veelal iconische plekken in Leiden, zoals we ze niet vaak zullen zien. 

Heeft u interesse om het boek of meerdere exemplaren daarvan te bestellen? Neemt u dan rechtstreeks contact met mij op of met Uitgeverij de Muze. Het boek is ook te bestellen via bol.com: Leiden in het Blauwe Uur / Leiden's Blue Hour

Leiden in het Blauwe Uur / Leiden's Blue Hour - Prelude 

Leiden in het Blauwe Uur / Leiden's Blue Hour - Prelude

The ‘blue hour’ (from the French l’heure bleue) is the phrase that photographers use to describe the short time period which occurs just before sunrise and just after sunset. It’s the moment when, for a short space of time, the sky takes on a breathtaking blue. Like many photographers and painters, I am mesmerised by the blue hour. It doesn't always occur at the exact same moment the street lights light up. However, that is exactly the moment that I look out for, the moment at which the deep blue of the sky contrasts with the bright yellow of the street lights. It is a colour contrast that also inspired Vincent van Gogh. The effect is amplified when these complementary colours are reflected in still water. If I am lucky, the reflection of the colours on the canals and wet streets turns my lens into a kaleidoscope.

In the winter of 2020-21 Leiden was in lockdown due to the coronavirus. I started wondering what my photos of Leiden would look like if I took them during the blue hour with not a soul on the streets. The blue light would heighten the sensitivity of my camera. What story would the city have to tell? A narrative of emptiness and the nostalgia of l’heure bleue, perhaps a tale of beauty and serenity?

Colours emerge during the blue hour, and shapes become clear-cut in the empty city. When I look at the results of this project, it strikes me how often the forms are about rhythm and melody. A certain abstraction takes hold, and the image almost becomes music.

The blue hour never actually lasts for an hour, if anything it’s somewhere between ten and thirty minutes, which means that every single photograph takes thorough preparation. Before I set off, I check the various weather apps. When I’m on location I take my time to determine the composition of each photograph. I like using a Sony camera, because of its wide dynamic range, and for this series I used a wide angle lens for many of the shots. After shooting the photos (in RAW), the process of selection follows, including editing (using Lightroom and Photoshop) to get a more harmonious image. However, the colours you see on the following pages didn’t just come out of a paint box, they are deep in hue simply because I used a long shutter time.

Thanks to modern camera technology I am able to get very close to expressing what I see at the moment of shooting the image, it’s close to what I see with my inner eye. It’s quite special to be able to share a personal emotion. I did so on social media during the lockdown, and it turned that period into a time of exchange with others, which was a very pleasant experience for me.

I hope you will enjoy these pictures of iconic sites in Leiden. We probably won’t see them like this again very often.


Website by Tomston